خانه / مقالات تخصصی / ایمنی و بهداشت نگهداری

ایمنی و بهداشت نگهداری

تعريف ایمنی

ایمنی و بهداشت نگهداری یعنی محفوظ و مصون بودن  از خطر ، در سلامت بودن هر چيز  ، اغلب بمعنی رستگاری ، در امان بودن ، آسوده خاطر و بي خوف بودن استعمال مي شود

ايمنی عبارتست ازميزان يا درجه پرهيز از مخاطرات در عمل ،از آنجايي كه ازبين بردن كامل خطرات غيز ممكن است ،ايمنی را مي توان كميتي نسبي ناميد اين كميت عاملي است از وضعيت موجود كه در آن ايمني اندازه گيري مي شود

تعريف سيستمانيك ایمنی

ایمنی و بهداشت نگهداری در يك سيستم را مي توان كيفيتي از يك سيستم تعريف  نمود كه به سيستم اين اجازه را مي دهد كه تحت شرايط از پيش تعيين شده ، همراه با تراز قابل قبولي از خسارات و حوادث ، عمل نمايند

تعريف فوق بر اين نكته  تاكيد دارد كه همانطوريكه يك سيستم را از جهات گوناگون دسته بندي مي كنند ، مي توان هر سيستمي را از نظر ايمن يا نا ايمن بودن تقسيم بندي نمود

از آنجاييكه موضوع و محور ايمنی ، حادثه مي باشد لازم است كه به تعريف خطر و حادثه نيز اشاره  شود

الف ـ  تعريف خطر

كلمه خطر در واژه نامه ها تعاريف گوناگون دارد ، از جمله

ـ ريسك و اتفاق

ـ يك منبع خطر

ـ شانس ، موقعيت شانس به معناي حادثه

ـ اشتباه

خطر ، شرايط بالقوه است كه انتظار ميرود تا تبديل به يك حادثه گردد ، براي اين كار محرك مورد نياز است اين محرك مي تواند خرابي يك قطعه ، شرايطي نا ايمن در سيستم  باشد  تعريف زير ، تعريف دقيق تر از خطر است

شرايط  يا مجموعه شرايط بالقوه ، داخل يا خارج سيستم عملياتي كه در صورت بالفعل شدن ، خطر را به واقعه اي كه منجر به خسارت يا حادثه مي شود تبديل مي كنند

ب ـ حادثه

معمولا از حادثه به عنوان از دست رفتن بخشي از سيستم  ـ صدمه ديدن يا مرگ اپراتور ها و كاركنان نزديك آن و خسارت ديدن تجهيزات يا سخت افزارها ـ ياد مي كنند حادثه مي تواند هر يك از موارد آتش سوزي ، انفجار ، رها شدن انرژي هاي فوق العاده ، خرابي قطعات ، جدا شدن قطعات يك سيستم و غيره باشد بنابراين مي توان حادثه  را اين چنين معرفي نمود

ـ مكانيسمي ديناميكي است كه با فعال شدن يك خطر بالقوه آغاز شده و منجر به بروز وقايعي زنجيره اي در سيستم مي شود تا بالاخره خسارتي را موجب شود  ـ به بياني ساده تر ميتوان گفت حادثه اتفاقي نا خواسته و پيش بيني نشده است كه منجر به مرگ ، جراحت يا خسارت مي گردد

تاريخچه ایمنی

از زماني كه بشر پا به عرصه وجود گذاشت براي حفظ حراست خود از گزند حيوانات وحشي و همچنين براي مبارزه با عوامل طبيعي از قبيل باد ، برف ، توفان ، سيل و غيره در پناهگاههاي امن مخفي شده است و به عبارت ديگر براي مقابله با هر نوع خطري وسيله مبارزه مناسبي تهيه نموده است

با گذشت زمان بشر به اختراعات و پيشرفتهاي بيشتري دست يافت  اغلب اين تغييرات عموامل غير قابل پيش بيني شده را بوجود مي آورد كه به افراد و ساختار جامعه آسيب وارد مي كرد و آنها مورد تهديد قرار مي داد

جدول زير فهرستي از چگونگي پيشرفتهاي فني و خطرات آنها را نشان ميدهد

خطرات پيشرفت تكنولوژي
سوختگيها ، آتش سوزي هاي بزرگ كشف آتش
جراحات و بريدگيهاي ناخواسته انواع چاقو ها ، برنده ها
حوادث منجر به خسارت مالي و جاني در اثر تصادف سيسام هاي حمل و نقل
ايجاد سرطانهاي مختلف مواد شيميايي مورد استفاده در نگهداري مواد غذايي
تششع هاي سرطانزا انرژي هسته اي
آلودگي جوي كشف سوختهاي فسيلي

نياز به شرايط كاري ايمن ، درست همزمان با تغييرات انقلاب صنعتي بوجود آمد در طول دهه نخست انقلاب صنعتي اين نياز احساس شد و توسط پيشگامان مديريت نوين مورد تاييد و تاكيد قرار گرفت

سپس تشكيل سازمان بين المللي كار پس از جنگ جهاني اول بوجود آمد  سازمان مذكور اقدام به تدوين و تنظيم مقررات ايمني در زمينه كار كرد ، بعدها قانوني به تصويب مجلس انگلستان رسيد كه كليه ماشي آلات را به داشتن حفاظ مناسب توصيه كرد پس از آن فرانسه اولين تشكيلات ايمنی را بوجود آورد و ساير كشورهاي صنعتي از تشكيلات ايمني فرانسه تقليد نمودند و به همين لحاظ فرانسويها را مادر تشكيلات ايمنی ناميدند سپس آلمانيها مطالعات عميقي در باره آمار سوانح و تصادفات نمودند كه ايجاد شركتهاي بيمه و امور اجتماعي از ابتكارات آنان مي باشد

امروزه تشكيلات ايمنی آمريكا از ديگر ممالك صنعتي منظم تر و پيشرفته تر مي باشد و آمريكاييها از پنجاه سال قبل بر امر ايمني توجه مخصوصي مبذول داشتند و از لحاظ استفاده از آمار و ارقام به پيشرفتهاي قابل توجهي نائل گرديدند ، بطوريكه امروزه بهترين اصول علمي در جلوگيري از حوادث و مفيدترين كتابهاي ايمني و نشريات مختلف را به دنيا عرضه مي دارند ، مخصوصا ـ موسسه ايمني ملي آمريكا ـ كه مرجع ايمني شناخته شده  راهنماييها و ارائه طريق ايمنی اين موسسه براي كليه ملل قابل قبول مي باشد

امروزه پيشرفت در زمينه ايمنی به حدي رسيده است كه باعث شده حمل و نقل هوايي بصورت رايج ترين راه مسافرتي تلقي شود

ـ ضرورت و اهميت ايمنی

ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه پر از خطر و حادثه است ، در هيچ كجا در امان نبوده و در مقابل حوادث احساس امنيت نمي كنيم ، اگر در نظر بگيريم كه براي هر يك از رفتارها و اعمال بشر روش ايمن و روش نا ايمن وجود دارد شرورت ايمني مطرح مي گردد

در زير دلايلي مطرح مي شود كه ضرورت و اهميت ايمني را صد چندان مي نمايد

الف ـ دلايل قانوني

ايمنی تكيه بر دلايل قانوني فراوتني چه در سطح بين المللي و چه در سطح كشوري دارد بنابر قوانين بين المللي حقوق بشر ، برخورداري از ايمن زيستن و در امنيت بودن حق هر فردمي باشد كه دولتها بايد براي حقوق بشر ، برخورداري از ايمن زيستن و در امنيت بودن حق هر فرد مي باشد كه دولتها بايد براي احقاق آن بكوشند از نظر محيط كاري تمامي كشورهاي  عضو سازمان ملل و سازمانهاي وابسته ـ مثل سازمان بين المللي كار ، سازمان بهداشت جهاني  و غيره ـ بر اساس  مقاوله نامه ها و مققرات جهاني ، ملزم به ايمن نمودن و تامين بهداشت و ايمني كليه كاركنان در محيط هاي كاري مي باشند در سطح كشوري نيز به موجب قوانين مختلف از جمله قانون اساسي و قانون كار ، تامين ايمني و بهداشت افراد جامعه بويژه شاغلين يك ضرورت قانوني مي باشد

ب ـ دلايل اقتصادي

خواه ناخواه ، منحرف شدن از خطر ایمنی در هر شرايطي با خسارت همراه است بهمين علت است كه دولتها و در سطوح پايين تر سازمانها ، نه تنها پيش بيني هاي لازم را در خصوص پيشگيري از حوادث ناشي از كار و يا ناشي از هر عامل ديگر مي نمايند بلكه خود را براي مقابله با حوادث طبيعي  نظير زلزله و سيل و غيره آماده مي كنند اكنون كه تقارب و پايداري دولتها ، سازمانها و كشورها ، بسته به وضعيت اقتصادي آنها دارد پذيرفتن صدمات و خسارات اقتصادي از ناحيه حوادث ، آنهم حوادثي كه با تمهيدات ایمنی قابل پيشگيري است ، مايه سر افكندگي و شرمساري خواهد بود

ج ـتبعبت از استانداردها

امروزه تبعيت از استانداردهاي ايمنی در بخشهاي مختلف خدمات ، صنايع ، كشاورزي ، معدن  و ساير بخشها در اغلب كشورها به صورت قانون و الزام در آمده است و افراد در شرايط ناايمن ، فعاليت نكرده و يا در صورت فعاليت ، حداكثر كارايي را نخواهند داشت

مصرف كنندگان ، كالاهايي را كه فاقد شرايط ايمنی باشند را نخواهند پذيرفت امروزه اغلب  محصولات فروش خود را جداي از ويژگيهاي تكنولوژيكي ، در گرو شرايط ايمني آن مي بينند

د ـ ایمنی پيش شرط انجام كار

امروزه شعار ـ ايمني بر هر كارري مقدم است ـ و ـ هيچ كاري آنقدر مهم نيست كه در شرايط نا ايمن انجام شود ـ به عنوان اصل اول و تجارب ـ لا اقل در كشورهاي پيشرفته ـ به فعليت در آمده است مديران در هر موسسه يا سازماني  ، بنابر دلايل قانوني ، انساني ، اقتصادي و ساير دلايل بايد بپذيرند كه ـ جان انسانها با ارزش تر از هر چيزي است ـ

هـ  ـ دلايل انساني ـ اجتماعي

حادثه براي انسان جداي از خسارات مادي ، هميشه با خسارات جاني اعم از قطع عضو ، نقص عضو و مرگ همراه است جداي از وارد شدن به ساختار تخصصي جامعه ، از حيث خارج شدن يك فرد فرهيخته ، خساراتي كه از ناحيه اضافه شدن افراد سر بار به جامعه ، افراد بي سرپرست و ساير خسارات كه از نتايج حادثه است ، همگي ساختار جامعه و ديد افراد جامعه ، بويژه افراد جوان و آماده كار را به كار و فعاليت منفي مي كند

ـ مدل كيفي بررسي حوادث

سه عامل مشخص و موثر در بروز حوادث

 

طرح فوق كه حادثه را نتيجه رهايي برنامه ريزي نشده انرژي و مواد خطر ناك مي داند و بيان مي دارد كه حادثه به دليل وجو شرايط نا ايمن و انجام اعمال نا ايمن بوجود آمده  و متقاعب آن اعمالي ايجاد مي شود كه تصوير موجود شرايط نا ايمن محيط كار و غيره در مدل بالا است در اين طرح علل اساسي بروز حوادث سه عامل مهم زير است

ـ ضعف در خط  مشي مديريت سيستم

ـ عوامل فردي شاغل

ـ عوامل محيطی

از جمله مثالهاي ضعف خط مشي مديريت ـ روشن نبودن هدفهاي مشترك توليد و ایمنی ، رويه واگذاري غلط شغل به افراد ، روشن نبودن چهار چوب وظايف و مسئوليت ها ، عدم تناسب اختيارات و مسئوليتها ، ناكافي بودن آموزشها ، برنامه هاي غلط در جايگزيني فرد ، انتخاب روشهاي غلط براي ماشينها و توليد ، اعمال روشهاي نامطلوب رواني در مناسبتهاي فردي شاغلين ، نبودن برنامه بازرسي و سيستم هاي كنترل در كارخانه و غيره

مثالهايي براي عوامل فردي شامل ـ انگيزه ها ، توانايي ها ، مهارت ، دانش ، آگاهي هاي فني و ايمني ، عكس العمل فيزيولوژيكي در مقابل مخاطرات ، شرايط بدني روحي افراد و غيره

مثالهاي عوامل محيطي شامل ـ شرايط جوي نامناسب مثل گرما ، سرما ، سر و صداي زياد در محيط كار ، در خصوص اعمال نا ايمن مي توان به موارد زير اشاره كرد

كار كردن با دور غير مجاز دستگاهها ، مبادرت به انجام عمليات بدون مجوز ، كاربرد ابزار آلات ناقص ، اشتغال به كار با دستگاههاي غير ايمن ، عدم توجه به علائم و اخطارهاي ايمني ، تعمير ماشين آلات درحين عملكرد ماشين ، شوخي ها و غيره

در مورد وضع و شرايط ناايمن نيز مي توان موارد زير را مثال زد

حفاظهاي ناقص ماشي آلات ، ابزار معيوب  و خطر ناك ، بي نظمي در كار ، ريخت و پاش مواد آتش گير و قابل انفجار ، نبود علائم ايمني و هشدار دهنده در محيط كار ، وجود شرايط اختصاصي و خطر ناك در بعضي پروژه هاي صنعتي نظير گاز ، تونل هاي ذغال سنگ و يا بخارات مواد آتش گير در كارگاههاي توليد رنگ ، گرما ، سر و صدا ، عدم روشنايي از جمله مثالهايي براي اوضاع ناايمن در طرح فوق است

ـ فوائد برنامه هاي ایمنی و كنترل خسارت

هدث يك برنامه ایمنی ، حذث يا كنترل خطرات است  اينامر باعس كاهش خسارات، صدمات يا آسيب هاي احتمالي به سيستم و تجهيزات تا سطح قابل قبولي خواهد شد  به طور كلي ميتوان گثت ثوائد بدنامه هاي ايمنی عبارتند از

ايجاد محيط هاي كاري ايمن-

كاهش و جلو گيري از صدمات جدي جاني و تاسيساتي به كاركنان و تجهيزات سازمان-

جلوگيري از وقثه در عمليات كاري –

آگاهي مديريت از حجم و مقدار تجهيزات –

كاهش هزينه هاي عمليات-

حوزه عملكرد سيستم ایمنی

در دنيا امروزه ایمنی به عنوان يك سيستم با عناسر چهارگانه اش شامل انسان، مواد ،تجهيزات و محيط كار آنچنان در اركان رندكي بشر و كليه زمينه هاي صنعت ريشه دوانده است كه استثاده بهينه ازتمامي امكانات زندكي بدون توجه به ايمني غير ممكن است

حادثه كه بعضي آن را بيماري يا غفلت مي نامنند ، از دير باز به عنوان يك عامل مخرب و مرگ زا براي انسان شناخته شده و روزبروز بر وسعت آن افزوده مي شود

خسارات ناشي از حوادث در رابطه با تك تك عناصر سيستم ايمني ، آنچنان سير صعودي داشتند كه پرداختن به اقدامات پيش گيري كننده براي آدمي بصورت امري ضروري و لازم پذيرفته شده است واضح است كه اثرات ناشي از خسارات بصورت زنجيره اي بر روي امور جاري صنعت و اجتماع خواهد داشت  لذا به منظور حصول نتيجه مناسب و جلوگيري از بوجود آمدن هر گونه حادثه اي ، لازم است به مسائل ايمني ، در تمامي جوانب ، توجه كافي مبذول گردد

ـ مسائل ایمنی مربوط به محيط كار

ـ مسائل ایمنی مربوط به ابزار و تجهيزات كار

ـ مسائل ايمنی در ارتباط با كار و فعاليت افراد

ـ مسائل ایمنی و حفاظتي در ارتباط با مواد و كالا

ــــ نقش و ابعاد ايمنی و بهداشت در نگهداري   

                                          

 ـــ  وسايل و تجهيزات مبارزه با حريق        

 

               

 ـ آتش

آتش از يكسري فعل و انفعالات شيميايي كه بين سه عامل انجام مي گيرد بوجود مي آيد كه بنام مثلث حريق ناميده مي شود

اين سه عامل عبارتند از

ـ سوخت يا مواد قابل اشتعال

ـ حرارت

ـ هوا يا اكسيژن

هر گاه و يا هر زماني كه اين سه عامل در شرايطي در كنار هم قرار گيرند و با همديگر واكنشهاي شيميايي انجام دهند آتش سوزي بوجود مي آيد بدون حضور يكي از اين سه عامل ، ايجا آتش سوزي يا روشن كردن مواد قابل اشتعال مطلقا امكان پذير نمي باشد

اين مسئله قابل ذكر است كه دور كردن هر يك از اجزاي مثلث آتش از محل آتش باعث خاموشي آن مي شود ، خاموش كننده هاي آتش هم بر همين اساس پايه گذاري و طراحي شده اند

محصولات آتش

محصولات احتراق كه در واقع نتايجي از واكنش اجسام ، مايعات و گازها در مقابل آتش است بسته به نوع ماده سوختني ، در دسترس بودن اكسيژن و ديگر عوامل ، داراي طيف وسيعي مي باشند  سوختن نه تنها شعله ، حرارت و دود ايجاد مي كند بلكه موجب توليد گازهاي مختلف  ـ منو اكسيد كربن و غيره ـ نيز مي شود فلسفه طراحي انواع كاشفهاي حريق بر مبناي حساسيت در برابر محصولات حاصله از سوختن مواد مختلف مي باشند

 

 

co2 كپسولهاي آتش نشاني

ـ موارد استفاده

براي كليه آتش سوزي هاي نوع  ـ بي ـ در آزمايشگاهها ، تاسيسات الكتريكي ، صنايع شيميايي ، صنايع رنگسازي و بيمارستانها

ـ اثر خاموش كنندگي

براي فرونشاندن آتش سوزي هاي رده  ـ بي ـ مايعات قابل اشتعال ـ از دي اكسيد كربن   استفاده مي شود اثر خاموش كنندگي  ـ سي ا دو ـ به دليل داشتن خاصيت خفه كردن آتش توسط اين گاز است  دي اكسيد كربن هيچ اثري از خود باقي نمي گذارد ، باعث زنگ زدن نمي شود از نظر الكتريكي نيز عايق است

طرز كار

حلقه اطمينان را بكشيد

ـ شيپورك برفك پاش را در دست بگيريد

ـ اهم قرمز را فشار دهيد

طرز استفاده

در صورت بروز آتش سوزي حلقه اطمينان را بيرون بكشيد دستگاه آماده كار است با فشار آوردن به اهرم عملگر محور سوپاپ پايين آمده و شير باز مي شود فشار باعث مي شود گاز دي اكسيد كربن از لوله عمودي و بدنه سوپاپ گذشته ، وارد شيپورك برفك پاش شود

هنگامي كه گاز دي اكسيد كربن از افشانك بيزون ميزند بقدري سرد مي شود كه قسمتي از آن به برفك تبديل مي شود بارها كردن اهرم عملگر ، تخليه ماده خاموش كننده قطع خواهد شد

ـ اخطار

به هنگام استفاده در فضاهاي تنگ و كوچك كه بدرستي تحويه نمي شود ، بايد با احتياط عمل كرد در مورد تاسيسات الكتريكي تا ميزان هزار حداقل يك متر فاصله رعايت شود

ـ پس از استفاده

كپسولهاي آتش نشاني بايد كاملا تخليه و دوباره فورا پر شوند

كپسولهاي آتش نشاني با پودر خشك 

موارد استفاده

كليه آتش سوزي هاي نوع   اي  ، بي ،سي ودي ، در صنايع ، كارگاه ها، مراكز زراعي ،مراكز تجاري و خانه هاي مسكوني

اثر خاموش كنندگي

اثر خاموش كنندگي پودر ناشي از خاصيت ضد كاتاليزوزي آن مي باشد ، يعني اثر ذرات پودر در فرايند مربوط به احتراق سبب قطع واكنش هاي زنجيره اي مي شود  با ايجاد لايه هاي مذاب باعث خفه گي مواد قابل اشتعال ميشود اين عمل از نفوذ اكسيژن  هوا به مركز آتش و گرم شدن اطراف آن واحتراق دوباره جلوگيري مي كند

طرز كار

ـ حلقه اطمينان را بكشيد

ـ شلنك را محكم در دست بگيريد

اهرم عملگر را به پايين فشار داده و رها كنيد

ـ افشانك را به سمت آتش بگيريد و اهرم عملگر را فشار دهيد

ـ اخطار

در مورد تاسيسات برقي بايد با احتياط عمل كرد  اين كپسولها در تاسيسات با هزار ولت قابل استفاده اند و بايد حداقل يك متر فاصله رعايت شود

پس از استفاده 

كپسولهاي آتش نشاني را بايد كاملا تخليه و دوباره فورا پر شوند

ـ سيستمهاي اطفاء حريق اتوماتيك

سيستمهاي اطفاء حريق بعد از سيستم كشف حريق از عوامل مهم جهت حفاظت از اموال و ساختمانها در هنگام بروز آتش سوزي مي باشد

نقش اين سيستمها در حفاظت از مناطق خطر وقتي كه آتش سوزي رخ مي دهد با كشف حريق بصورت اتوماتيك شروع مي شود كه در نهايت منجر به كنترل و خاموش كردن آتش خواهند شد

سيستمهاي اطفاء حريق ، به مجموعه تجهيزاتي اطلاق مي شود كه بصورت ثابت در محل حفاظت شده ـ در محل خطر يا بالاي خطر ـ نصب مي شوند و داراي كنترل تمام وقت از منطقه خطر بوده و در صورت بروز حريق اقدام به اطفاء مي نمايند

 

انواع سيستمهاي اطفاء حريق اتوماتيك

سيستمهاي اطفاء حريق بر اساس مواد اطفائي به كار رفته در آن به انواع آب پاش ، پودر پاش ، كف و گاز ـ دي اكسيد كربن ـ تقسيم مي شود اما از لحاظ عملكرد كلي سيستمها به انواع غرق كامل و موضعي تقسيم مي گردد

وسائل اطفاء حريق سبك و قابل حمل

به وسائلي سبك و قابل حمل اطلاق ميشود كه ضمن سهولت در جابجايي ، حاوي ماده خاموش كننده باشد و بتواند تحت فشار اين ماده را آزاد كند ، تاآتش را مهار يا خاموش كند

خاموش كننده هاي دستي

به وسايلي گفته مي شود كه براي مبارزه با‌ آتش سوزي طراحي شده و با حداكثر چهارده كيلو يا چهارده ليتر ظرفيت مواد خاموش كن ، يك نفر براحتي قادر به حمل و استفاده از آن باشد

ـ خاموش كننده هاي چرخدار

به وسيله اطفائي گفته مي شود كه در ظرفيت هايي با محدوده بيست و دو نيم تا صدو پنجاه و هفت و نيم ليتر بر روي چرخ ، ارابه يا خودرو قرار داده مي شود ، اين خاموش كننده ها ضمن برخورداري از ظرفيت بالاي محتويات ، قابليت جابجايي بيشتر از سرعت جريان و ميزان جريان نسبت به خاموش كننده دستي دارند

برآورد خاموش كننده ها

ابتدا ميزان بار حريق فضا مورد نظر و سپس درجه بندي خاموش كننده را مشخص مي نماييم ، براي پيدا كردن ميزان بار حريق ، ميزان محتويات كالا را بر حسب كيلو گرم بر مساحت تقسيم مي كنيم و نوع خطر را بدست مي آوريم ، سپس بر اساس جداول مربوطه درجه بندي خاموش كننده را مشخص مي كنيم

ـ مناطق پر خطر

ـ مناطق با خطر متوسط

ـ مناطق كم خطر

انواع سيستم هاي اعلام حريق

سيستم اعلام حريق دستي

اين دستگاه اعلام حريق داراي محفظه فلزي به رنگ قرمز مي باشد و پشت صفحه شيشه اي محفظه اين جمله نوشته شده است ـبه هنگام آتشسوزي شيشه را بشكنيد و دستگيره را بكشيد ـاين سيستم هادر طبقات مجتمعهاي مسكوني ، هتل ها، فروشگاي بزرگ ، انبار ها ، در فواصل مناسب نصب ميگردد

سيستم اعلام حريق اتوماتيك

سيستمهاي اعلام حريق اتوماتيك، سيستم هايي  هستند كه مجهز به كاشف هاي حريق مي باشند كه در هنگام وقوع حريق ، علائمي را به سيستم هشدار دهنده مي فرستند

از آنجا كه سيستم ها برحسب نوع وسيله كشف حريق داراي انوا ع مختلفي مي باشند، ابتدا به تعريف كاشف مي پردازيم ، كاشف، وسيله اي است كه نسبت به يكي از فراورده هاي حاصل از حريق ـ حرارت ، شعله گاز ، دود ـحساس بوده و  پس از دريافت اثرات آنها در هنگام آتش سوزي ـسيگنال ـرا به سيستم هشدار دهنده جهت ايجاد آژير خطر ـآلارم ـ ارسال مي كند

 

ـ توزيع خاموش كننده ها

جايگاه واقعي خاموش كننده ها مي تواند از طريق مطالعه ظاهري كه بايد مورد حفاظت قرار بگيرد به بهترين شكل معين شود ، به طور كلي محل هايي كه بايد  براي اين كار انتخاب شود بايد

ـ توزيع واحد و يك شكلي را بوجود مي آورد

ـ سهل الوصول باشد

ـ راههاي عادي و نزديك جهت رسيدن به آن پيش بيني گردد

ـ نزديك محلهاي ورود و خروج قرار گيرد

ـ از معرض صدمات فزيكي به دور باشد

ـ به آساني قابل روئيت باشد

ـ امكان نصب خاموش كننده را در هر ارتقاء مناسب ـ يك و دو دهم متر ـ ميسر سازد

ـ امكان رعايت فاصله مجاز دسترسي به خاموش كننده را فراهم سازد

نكات مهم

كاربرد موفقيت آميز خاموش كننده هاي حريق ـ سبك و قابل حمل ـ بستگي به شرايط ذيل دارد

ـ خاموش كننده از نوع مناسب حريقی باشد كه امكان رخ دادن آن وجود دارد

ـ خاموش كننده بايد كاملا شارژ و مهيا  جهت عمل كردن باشد

ـ خاموش كننده بايد در جلوي چشم و در جايي قرار گيرد كه به سادگي بتوان از آن استفاده نمود ـ نبايد از نظر و ديد افراد مخفي و پنهان شود

ـ خاموش كننده بطور مناسب در جاي خود نصب و آماده كار كردن باشد ـ ازتفاع و موقعيت مناسب و غيره ـ

ـ خاموش كننده بايد از درجه بندي مناسب برخوردار باشد

ـ حريق در زماني كشف شود كه هنوز گسترش نيافته باشد و بتوان با خاموش كننده آنرا مهار كرد

ـ حريق توسط فردي كه آماده ، با عزم و قادر به استفاده از خاموش كننده باشد ، كشف شود

ـ وسايل اطفاء ثابت دستي

متداولتيرن نوع وسايل دستي ثابت اطفايي براي ساكنان اماكن جعبه هاي آتش نشاني و قرقره هاي آتش نشاني مي باشد

اين وسايل با توجه به نياز در اماكن  مختلف بنا به ديوار نصب و از آب مخصوص آتش نشاني ساختمان يا آب مصرفي تغذيه مي شود جعبه هاي آتش نشاني معمولا داراي يك بند لوله بيست متري نواري به قطر يك و يك دوم ، دو و يك دوم ، دو اينچ با سر لوله مربوط بوده و قرقره هاي  آتش نشاني به طول لوله متفاوت حداكثر چهل متر و قطر يك و يك دوم اينچ ، يك اينچ ، سه چهارم اينچ و غيره مي باشند

براي تامين اب اين وسايل معمولا به طريق زير انجام مي شود

ـ استفاده از آب لوله كشي شهري

ـ استفاده از آب منابع  يا مخازن مرتفع

ـ استفاده از پمپ

ـ استفاده از مخازن تحت فشار

زيرا براي كاربرد موثر اين وسايل حداقل نياز به چهار اتمشفر حروجي ميباشد كه بصورت جوابگو نبودن فشار آب شهر ، منابع مرتع يا مخازن تحت فشار اجتناب ناپذير خواهد بود

وسايل ثابت دستي براي استفاده اختصاصي از نيروهاي آتش نشاني ـ

شير مخصوص آتش نشاني كه در شهرها و نقاطي مختلف مراكز صنعتي نصب و جهت آبگيري اتومبيل هاي آتش نشاني مورد استفاده قرار مي گيرد

زير سيستمهاي سيستم ایمنی

ـ زير سيستم پيشگيري

ـ هدف زير سيستم

هدف زير سيستم پيشگيري و جلوگيري و ممانعت از وقوع حادثه مي باشد كه با توجه به هدف اصلي سيستم ايمني ، از اين سيستم حدود هفتاد درصد كارها و فعاليتهاي سيستم ايمني را پوشش مي دهد و با اهميت ترين زير سيستم ایمنی محسوب مي شود

نمودار فرآيندهاي اصلي زير سيستم پيشگيري

 

ـ زير سيستم مواجه با حوادث

هدف زير سيستم

هدف اين زير سيستم جلوگيري از گسترش حوادث و واكنش خسارات مي باشد كه با توجه به هدف و ماموريتهاي سيستم ايمني بعد از سيستم پيشگيري اين زير سيستم داراي درجه دوم اهميت مي باشد

 

نمودار فرآيندهاي اصلي زير سيستم مواجه با حوادث

ـ زير سيستم بررسي حادثه

هدف زير سيستم

هدف اين زير سيستم بررسي حادثه و تعيين علل وقوع حادثه به منظور جلوگيري از وقوع مجدد حادثه و يا حوادث مشابه مي باشد

نمودار فرآيندهاي اصلي زير سيستم بررسي حادثه

 

 

 

 

درباره‌ی مدیریت

حتما ببینید

اثر عوامل زمین شناسی که برای حفر تونل باید در نظر بگیریم

اثر عوامل زمین شناسی که برای حفر تونل: از میان کلیه فعالیتهای مهندسی عمران، حفر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.