خانه / مقالات تخصصی / بیشینه شتاب درگستره شهر یزد و مقایسه آن با شتاب مبنا در آیین نامه ۲۸۰۰ ایران برای خاک نرم
yazd

بیشینه شتاب درگستره شهر یزد و مقایسه آن با شتاب مبنا در آیین نامه ۲۸۰۰ ایران برای خاک نرم

نجمه علی محمدی۱ ، محمدرضا جواهری تفتی ۲

۱نجمه علیمحمدی،گروه عمران، واحدتفت ، دانشگاه آزاد اسلامی.تفت.ایران [email protected]

۲دکترمحمدرضا جواهری تفتی، گروه عمران، واحدتفت ، دانشگاه آزاد اسلامی.تفت.ایران [email protected]

چكيده

نسبت شتاب مبنای طرح به شتاب ثقل در مناطق مختلف کشور ، براساس میزان خطر لرزه خیزی مناطق در ایین نامه ۲۸۰۰ ایران به صورت مناطق چهارگانه : پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط و کم آمده است و مقدار ثابتی تعیین شده است  . در این پژوهش با استفاده از تحلیل احتمالاتی و براساس شرایط زمین ساخت ، میزان لرزه خیزی شهر یزد و بیشینه شتاب منطقه و براساس مشخصات سست ترین نوع خاک در آیین نامه ۲۸۰۰ ایران بیشینه شتاب را در هر زون در گستره مورد مطالعه ، تعیین گردیده است .البته این نتایج  با استفاده از نرم افزار PSHA.EARTH که تحت MATLAB اجرا می گردد ، به دست آمده اند .نرم افزار براساس استاندارد ملی ایران به عنوان نشریه ۶۲۶ تحقیقات مسکن  تهیه شده است . دراین پژوهش ،  بیشینه شتاب برای سست ترین نوع خاک(تیپ ۴) و طیف های پاسخ براساس ۳ دوره بازگشت ۴۷۵ ، ۹۷۵، ۲۴۷۵ سال به دست امده است که تغییرات نسبتا زیاد شتاب در گستره شهر یزد دیده می شود و عامل بیشینه شتاب براساس بررسی ، تاثیر دوگسل شمال اردکان و تفت- طزرجان دیده شده است . این تغیرات شتاب در ایین نامه ایران دیده نشده است با توجه به نتایج در دو ناحیه شمال – شمال شرق و جنوب – جنوب غربی ، بیشینه شتاب در ناحیه جنوب – جنوب غربی می باشد که تحت تاثیرگسل نزدیک ، دارای (g 27/0g-23/0) با دوره بازگشت ۴۷۵ سال  (DBL) در خاک نرم(تیپ ۴آیین نامه ۲۸۰۰)  می باشد.

مقدمه

با توجه به اینکه زلزله پدیده ای است که که نمی توان از وقوع آن جلوگیری کرد ، برای کاهش خسارات ناشی از آن ، نیاز ویژه ای به انجام تحلیل لرزه ای و براورد مقادیر پارامترهای مهم لرزه ای همچون حداکثر شتاب زمین ، از جمله اساسی ترین راهکار های پیشگیری از افزایش میزان خسارات مادی و تلفات انسانی در اثر وقوع زمین لرزه های احتمالی می باشد ، به نحوی که با بکارگیری نتایج تحلیل های خطر زمین لرزه در طراحی سازه های جدید و یا ارزیابی مجدد سازه های موجود بر مبنای نتایج خطر لرزه ای و در صورت نیاز بهسازی لرزه ای سازه ها ، می توان به نحو چشمگیری از میزان زیان ها احتمالی کاست . امروزه با توجه به تعداد روزافزون پروژه هاي بهسازي لرزه اي ساختمانها و شريانهاي حياتي كشور و عليرغم انجام مطالعات تحليل خطر لرزه اي در بسياري از اين پروژه ها متاسفانه به دليل نبودن راهنمايي جامع و كامل پراكندگي شديدي در نتايج حاصل از مطالعات در پروژه هاي مختلف مشاهده مي شود . که این امر موجب شده است استانداردهای طراحی در زمینه تحلیل خطر در دست تهیه واقع شود که میتوان نشریه ملی شماره ۶۲۶ با عنوان ( راهنماي كاربردي انجام تحليل خطر زلزله ایران) نام برد . براساس این نشریه نرم افزار کد نویسی به نام  PSHA.EARTH   که تحت نرم افزار Matlab می باشد ، ارایه گردیده و استفاده شده است  که بیشینه شتاب و طیف های پاسخ و منحنی احتمالاتی خطر براساس انواع خاک ارایه می دهد .در آیین نامه ۲۸۰۰ ایران ناحیه مورد مطالعه را به صورت کلی به عنوان پهنه بندی خطر متوسط در نظر گرفته شده است و مقدار شتاب مبنای طرح را برابر g 25/0 تعیین کرده است .

مروری بر تحقیقات گذشته

در استان یزد نیز مطالعات صورت گرفته که به طور مختصر می توان به رساله دکترا ،آقای حمید مهرنهاد ،تحت عنوان  لرزه زمین ساخت و تخمین خطر زلزله در استان یزد ۱۳۷۹از دانشگاه شهید بهشتی، نام برد پهنه بندی خطر نسبی زلزله در استان یزد که منجر به تعیین مقادیر شتاب در دوره بازگشت های مختلف شده است  . زمین‌شناسی٬ لرزه زمین ساخت و تعیین میزان خطر زلزله برای استان یزد ، .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران شمال با عنوان نقش تکتونیک فعال در شکستگی های دشت یزد-اردکان توسط محمدفاتحی میبدی ۱۳۸۴که ارتباط بین گسل شمال یزد و روند شکستگی های دشت یزد اردکان مطالعه کرده که با هم ارتباط دارند ، طرح پژوهشی  دانشکده عمران دانشگاه یزد ، توسط  حمید مهرنهاد  ، محمد رضا کهدویی در سال ۱۳۸۵ با عنوان تجزیه و تحلیل ساختاری و سایزموتکتونیکی گسل دهشیر در محدوده دهشیر که گسل دهشیر به عنوان گسل فعال پنهان مشخص شده است . طرح پژوهشی  دانشکده عمران دانشگاه یزد  توسط داریوش مهرشاهی ،حمید مهرنهاد در سال ۱۳۸۷ با عنوان بررسی ساختار مورفوتکتونیک  دشت یزد-اردکان که نقش گسل های محدوده استان یزد در به وجود اوردن اشکال ناهمواری ها را بررسی می کند .

زمین شناسی عمومی منطقه

گستره مورد مطالعه جهت به دست اوردن پارامترهای لرزه خیزی منطقه از نظر جغرافیایی بین عرض جغرافیایی ’۴۸ ۲۹  تا ’۳۰  ۳۳ شمالی و طول جغرافیایی ’۴۵ ۵۲ تا ’۳۰  ۵۶ شرقی قرار گرفته است . ثبت تعداد زیاد زلزله در محدوده به شعاع ۳۰۰ کیلومتر از شهر یزد در فاصله زمانی  سال یعنی از سال ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۶ نشانگر انست که استان یزد را نمی توان از نظر لرزه خیزی منطقه ارام و کم خطر دانست در این محدوده براساس مطالعات صحرایی صورت گرفته ، گسل های فعال شناسایی شده است [۱]، این گسل ها ، به همراه توان لرزه زایی  در جدول شماره (۱)  آورده شده است توان لرزه زایی را با استفاده درخت منطقی از سه رابطه نوروزی۱۹۸۵ – امبرسیز و ملوبل۱۹۸۲ و رابطه ولز کوپر اسمیت۱۹۹۴  و مقایسه با زلزله های رخ داده به دست آمده است [۲] [۳] [۴]

جدول شماره (۱) : گسل های منطقه یزد به همراه توان لرزه زایی آنها [۵] [۶] [۷]

 

نام گسل

طول گسل (L) NOWROZI

Ms=1.259+1.244*log(L’)

AMBRASESE&MELVILLE

Ms=4.629+1.49*log(L’)

WELS& COPPERSMITH

Mw=1.161*(L’)+5.08

Mw نهایی
Ms Mw Mw Ms

Mw

گسل مهریز ۲۲ ۲٫۴۸ ۳٫۹۲ ۶٫۱۱ ۶٫۰۹ ۶٫۲۲ ۵٫۴۲
گسل شمال یزد- جنوب اردکان ۶۰ ۳٫۰۵ ۴٫۲۵ ۶٫۷۳ ۶٫۷۵ ۶٫۷۴ ۵٫۹۱
گسل دروازه ۲۰ ۲٫۸۸ ۴٫۱۶ ۶٫۵۵ ۶٫۵۷ ۶٫۵۹ ۵٫۷۷
گسل چشمه موسی ۶۰ ۳٫۰۴ ۴٫۲۵ ۶٫۷۳ ۶٫۷۶ ۶٫۷۴ ۵٫۹۱
گسل تفت طرزجان ۴۰ ۲٫۸۰ ۴٫۱۱ ۶٫۴۷ ۶٫۴۸ ۶٫۵۲ ۵٫۷۰
گسل کواترنر بهادران ۱۰ ۲٫۵۰ ۳٫۹۴ ۶٫۱۴ ۶٫۱۲ ۶٫۲۴ ۵٫۴۴
گسل دهشیر ۴۰۰ ۴٫۰۳ ۴٫۸۴ ۷٫۸۲ ۷٫۹۵ ۷٫۶۷ ۶٫۷۸
گسل هامانه ۱۸ ۲٫۸۲ ۴٫۱۲ ۶٫۴۹ ۶٫۵۰ ۶٫۵۴ ۵٫۷۲
گسل شهربابک ۲۵۰ ۳٫۷۸ ۴٫۶۹ ۷٫۵۷ ۷٫۶۴ ۷٫۴۳ ۷٫۵۰
گسل رفسنجان ۱۳۰ ۳٫۴۲ ۴٫۴۸ ۷٫۱۵ ۷٫۲۲ ۷٫۱۰ ۷٫۱۳
گسل انار ۱۰۰ ۳٫۲۸ ۴٫۴۰ ۷٫۰۰ ۷٫۰۵ ۶٫۹۷ ۶٫۱۲
گسل راور ۸۰ ۳٫۱۹ ۴٫۳۴ ۶٫۹۰ ۶٫۹۵ ۶٫۸۸ ۶٫۰۴
گسل بهاباد ۶۰ ۳٫۰۲ ۴٫۲۴ ۶٫۷۱ ۶٫۷۴ ۶٫۷۲ ۵٫۸۹
گسل توران پشت ۱۷ ۲٫۷۹ ۴٫۱۱ ۶٫۴۶ ۶٫۴۶ ۶٫۵۱ ۵٫۶۹
گسل کوهبنان ۳۰۰ ۳٫۸۷ ۴٫۷۵ ۷٫۶۵ ۷٫۷۶ ۷٫۵۲ ۶٫۶۴
گسل لکرکوه ۱۶۰ ۳٫۵۳ ۴٫۵۵ ۷٫۲۸ ۷٫۳۵ ۷٫۲۰ ۶٫۳۴
گسل ساغند ۱۵ ۲٫۷۲ ۴٫۰۷ ۶٫۳۸ ۶٫۳۸ ۶٫۴۵ ۵٫۶۳
گسل چاپدونی ۱۴۰ ۳٫۴۶ ۴٫۵۰ ۷٫۲۰ ۷٫۲۷ ۷٫۱۴ ۶٫۲۸
گسل کلمرد ۳۰۰ ۳٫۸۷ ۴٫۷۵ ۷٫۶۵ ۷٫۷۶ ۷٫۵۲ ۶٫۶۴
گسل پشت بادام ۳۵۰ ۳٫۹۶ ۴٫۸۰ ۷٫۷۴ ۷٫۸۶ ۷٫۶۰ ۶٫۷۱
نایینی ۱۰۰ ۳٫۲۸ ۴٫۴۰ ۷٫۰۰ ۷٫۰۵ ۶٫۹۷ ۶٫۱۲
چشم رستم ۱۵۰ ۳٫۵۰ ۴٫۵۲ ۷٫۲۴ ۷٫۳۱ ۷٫۱۷

۶٫۱۳

لرزه خیزی منطقه

براي آناليز خطر زلزله در ناحيه بايد خصوصيات زلزله هاي روي داده در گستره مورد مطالعه و تأثير اين زلزله ها بر مناطق مورد نظر محاسبه گردد. بنابراين ضروري است اين داده‌ها از گزارشات پايگاههاي زلزله شناسي مختلف استخراج شود . [۸] برای تعیین خطر زمین لرزه و براورد پرامترهای لرزه خیزی  نرم افزار Zmap  که تحت MATLAB اجرا می گردد ، استفاده شده است .از بین کلیه کاتولوگ های معتبر زلزله که ورودی زلزله ها ۹۱۲ رکورد و خروجی نرم افزار بعد از حذف پس لرزه و پیش لرزه مقدار ۳۹۵ رکورد زلزله نهایی می باشد در شکل (۳) و(۴) هیستوگرام تعداد رویداد درسال براساس بزرگا و تعداد زلزله ها براساس بزرگا و در شکل شماره (۲) پراگندگی زلزله ها در محدوده مورد بررسی ، از سال ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۶ میلادی با موقعیت شهر یزد نشان داده شده است

                                      (۱)

N: فراوانی زلزله  و M: بزرگای زلزله ها و aو b  ضرایب ثابت می باشند

                     (۲)

در نرم افزار Zmap روابط بالا به دست امده است که بزرگای آستانهMc   را ۲/۴ به دست امده است [۵] . وبا توجه به رابطه  ، حدود ۳الی ۴ زلزله بالای ۴٫۲ ریشتر در سال روی می دهد. همچنین  پارامترهای لرزه خیزی براورد شده  ،  برای به دست آوردن بیشینه شتاب و طیف پاسخ و نرخ رویداد سالیانه از نرم افزار دیگری به نام PSHA.EARTH ،  تحت نرم افزار Matlab استفاده می شود ، به کار برده می شود  . [۵]

در نرم افزار ارایه شده PSHA.EARTH  ، براورد بیشینه شتاب و تهیه طیف الاستیک برای ۳ دوره بازگشت  براساس سه رابطه کاهندگی زیر می باشد. [۹] [۱۰] [۱۱]

 

 • N. Ambraseys, John Douglas, S.K. Sarma, P. M. Smit . Submitted on 1 Jun 2012
 • Campbell and Yousef Bozorgnia. February 2008
 • رابطه مهدی زارع و محسن غفوری اشتیانی که روابط کاهندگی را برای سه ناحیه ۱- البرز مرکزی ۲- زاگرس ۳-سایرنقاط ایران در سال ۱۹۹۹٫

تعیین بیشینه شتاب زمین در گستره مورد مطالعه برای خاک های نرم

در مطالعات ژئوتکنیکی هر ساختگاهی تحلیل های دینامیکی ، جهت برسی پاسخ ساختگاه و سازه به زمین لرزه های با منشا مختلف ، امری ضروری می باشد . این برسی ها عمدتا در غالب برسی سرعت موج برشی ، به عنوان یکی از اساسی ترین پارامترهای مشخصه خاک ، بیان می شود . سرعت موج برشی یکی از پارامترهای اساسی لازم جهت تعیین خصوصیات دینامیکی خاک است که در ارزیابی سفتی خاک ، پاسخ لرزه ای ساختگاه و…… مورد استفاده قرار می گیرد . در این پژوهش به دلیل نداشتن آزمایشات جامع و ساختاری خاک که در نتیجه آن به دست آوردن موج برشی ، مبنای بررسی را براساس سست ترین نوع خاک در نظر گرفته می شود که در آیین نامه ۲۸۰۰ سست ترین خاک ، تیپ چهار می باشد که مشخصات خاک مورد نظر در جدول شماره (۲) امده است  . در گستره شهر یزد مانند شکل شماره (۴) کلیه نقاط مشخص شده در جدول شماره (۴) در زون بندی با استفاده از نرم افزار PSHA.EARTH  ، پارامتربیشینه شتاب و طیف پاسخ الاستیک و طیف پاسخ الاستیک اصلاح شده براساس پارامتر پریود خاک تیپ چهار به دست می آید و نتایج به صورت کلی بررسی می گردد .به عنوان نمونه نتایج شتاب برای نقطه A  و کلیه نقاط در جدول شماره (۵)  منحنی احتمالات خطر لرزه ای نقطه A شکل شماره (۷) و طیف های پاسخ نقطه  A در شکل شماره (۵) (۶) ارایه می گردد. [۱۲]

جدول شماره (۲) : شرح مشخصات خاک نرم (تیپ ۴) ایین نامه ۲۸۰۰ ایران

نوع زمین توصیف لایه بندی زمین پارامترها
s (m/s)  (kPa)
IV خاک متوسط تا نرم : لایه های خاک غیرچسبنده یا با کمی خاک چسبنده با تراکم متوسط تا کم ، لایه های خاک کاملا چسبنده نرم تا محکم <175 <15 <70

 

جدول شماره (۴) : مختصات جغرافیایی نقاط مختلف زون بندی شهر یزد

 

علامت نقاط عرض جغرافیایی طول جغرافیای
A ۵۴٫۴۹۸۷ ۳۱٫۹۲۶۸
B ۵۴٫۶۱۸۴ ۳۲٫۱۱۹۹
C ۵۴٫۴۱۲۴ ۳۲٫۰۳۹۰
D ۵۴٫۵۶۴۹ ۳۲٫۰۳۹۰
E ۵۴٫۶۱۴۲ ۳۲٫۰۴۰۶
F ۵۴٫۷۴۴۱ ۳۱٫۹۶۵۹
G ۵۴٫۷۰۹ ۳۱٫۰۷۱۵
H ۵۴٫۷۱۲۷ ۳۱٫۹۰۵۸
I ۵۴٫۵۶۴۶ ۳۱٫۸۰۰۳
J ۵۴٫۴۲۶۶ ۳۱٫۸۲۰۰
K ۵۴٫۳۷۸۶ ۳۱٫۸۸۸۸
L ۵۴٫۲۸۳۲ ۳۱٫۹۲۴۶
M ۵۴٫۳۲۳ ۳۱٫۷۲۵۵
N ۵۴٫۲۰۷۳ ۳۱٫۸۷۱۷

 

جدول شماره (۵) : مقدار شتاب مبنای طرح برای کلیه نقاط گستره شهر یزد

PGA(2475) PGA(975) PGA(475) طول عرض نوع زمین نقطه
۰٫۴۳۵۳۳ ۰٫۳۱۱۹۶ ۰٫۲۳۵۱۸ ۳۱٫۹۲۶۸ ۵۴٫۴۹۸۷ ۴ A
۰٫۵۷۷۴۹ ۰٫۳۹۵۹۲ ۰٫۲۸۰۴ ۳۲٫۱۱۹۹ ۵۴٫۶۱۸۴ ۴ B
۰٫۴۲۲۴ ۰٫۳۰۳۵۱ ۰٫۲۲۸۴۱ ۳۲٫۰۳۹ ۵۴٫۴۱۲۴ ۴ C
۰٫۵۳۱۱۸ ۰٫۳۶۱۱۸ ۰٫۲۵۸۰۶ ۳۲٫۰۴۰۶ ۵۴٫۵۶۴۹ ۴ D
۰٫۳۸۴۰۲ ۰٫۲۷۲۸۶ ۰٫۲۰۳۹۶ ۳۱٫۹۶۵۹ ۵۴٫۶۱۴۲ ۴ E
۰٫۳۶۰۰۶ ۰٫۲۵۰۴۵ ۰٫۱۸۳۳۶ ۳۲٫۰۷۱۵ ۵۴٫۷۴۴۱ ۴ F
۰٫۳۱۳۱۴ ۰٫۲۲۷۳۵ ۰٫۱۷۱۱۲ ۳۱٫۹۰۵۸ ۵۴٫۷۰۹۰ ۴ G
۰٫۳۱۸۷۱ ۰٫۲۳۰۹۹ ۰٫۱۷۲۷۷ ۳۱٫۸۰۰۳ ۵۴٫۷۱۲۷ ۴ H
۰٫۵۰۳۳۷ ۰٫۳۴۵۶۸ ۰٫۲۵۰۳۸ ۳۱٫۸۲۰۰ ۵۴٫۵۶۴۶ ۴ I
۰٫۵۹۷۹۱ ۰٫۴۲۱۳۶ ۰٫۳۰۹۹۶ ۳۱٫۷۹۳۹ ۵۴٫ ۴۲۶۶ ۴ J
۰٫۶۵۳۳۵ ۰٫۴۵۹۲۶ ۰٫۳۳۶۳۱ ۳۱٫۸۸۸۸ ۵۴٫ ۳۷۸۶ ۴ K
۰٫۶۱۰۹۳ ۰٫۴۳۰۴۶ ۰٫۳۱۸۲۹ ۳۱٫۹۲۴۶ ۵۴٫ ۲۸۳۲ ۴ L
۰٫۵۵۱۵۱ ۰٫۳۸۰۷۲ ۰٫۲۷۶۴۶ ۳۱٫۷۲۵۵ ۵۴٫ ۳۲۳۰ ۴ M
۰٫۶۳۰۴۱ ۰٫۴۴۱۵۵ ۰٫۳۲۳۳۷ ۳۱٫۸۷۱۷ ۵۴٫ ۲۰۷۳ ۴ N

نتیجه گیری

با توجه به نتایج کلی بیشینه شتاب  برای کلیه نقاط ، با توجه به شکل (۸)  می توان گستره طرح را به دوناحیه تقسیم بندی نمود که این دوناحیه به صورت شمال – شمال شرقی و جنوب – جنوب غربی می باشد و تغییرات شتاب را دردوناحیه می توان به صورت زیر برشمرد :

 • با بررسی اماری زلزله های ثبت شده توسط ایستگاهای لرزه نگار در محدوده استان مشخص گردیدکه ناحیه مورد مطالعه جزو استانهای لرزه خیز کشور محسوب میشود
 • براساس نتایج نرم افزار ZMAP که تحت نرم افزار MATLAB اجرا می گردد رابطه گوتنبرگ ریشتر برای محدوده ۳۰۰ کیلومتری برای شهر یزد را می توان به صورت زیر به دست اورد
 • براساس نتایج این پژوهش ، شتاب مبنای طرح ناحیه شمال – شمال شرقی برای دوره بازگشت ۴۷۵ سال برای نوع زمین ۴ ( g 17/0g-25/0) می باشد .
 • ناحیه جنوب –جنوب غربی برای دوره بازگشت ۴۷۵ سال برای نوع زمین ۴ (g 27/0g-33/0) می باشد .
 • شتاب مبنای طرح برای ناحیه شمال – شمال شرقی  برای دوره بازگشت ۹۷۵ سال برای نوع زمین  ۴                ( g 23/0g-34/0) می باشد .
 • ناحیه جنوب –جنوب غربی برای دوره بازگشت ۹۷۵ سال برای نوع زمین ۴ (g 38/0g-45/0) می باشد .
 • شتاب مبنای طرح برای شمال – شمال شرقی برای دوره بازگشت ۲۴۷۵ سال برای نوع زمین ۴ (g31/0g-50/0) می باشد .
 • برای ناحیه جنوب –جنوب غربی برای دوره بازگشت ۲۴۷۵ سال برای نوع زمین ۴(g 55/0g-65/0) می باشد .
 • در آیین نامه ۲۸۰۰ بیشینه شتاب افقی را برای شهر یزد ۲۵/۰g تعیین شده است .باتوجه به این پژوهش به صورت دقیق تر ، بیشینه شتاب افقی برای نوع خاک ۴ (نرم ) در نقاط مختلف زون بندی در شهر لرزه خیز یزد تعیین گردیده است  . می بینیم که تفاوت مقداری بسیاری برای زون های لرزه خیز به نسبت آیین نامه ۲۸۰۰ به دست امده است
 • ناحیه جنوب – جنوب غربی شهر یزد با توجه به نتایج شتاب مبنای بالاتر، نسبت به ناحیه شمال – شمال شرق یزد در وضعیت بحرانی تر شتاب می باشند و باید دقت بیشتری در انتخاب پارامترهای ساختگاهی در این ناحیه بحرانی در نظر گرفت ، در صورتی که در آیین نامه ۲۸۰۰ ایران ، برای شهر یزد پارامتر شتاب یکسان فرض شده است.

نتایج شتاب و تعیین ناحیه بحرانی شتاب در شهر یزد براساس خاک نوع ۴ (نرم ) آیین نامه ۲۸۰۰ ایران  می باشد .ولی ممکن است این نتایج طیف های شتاب براساس مشخصات تکتونیکی و ژئو تکنیکی ساختگاه تعیین شوند  نتایج متفاوتی ارایه گردد .

درباره‌ی مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.